Zebrania z rodzicami

PLAN ZEBRAŃ OGÓLNYCH Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

1.Zebranie informacyjne:
15.09.2022r. g.16.30
2. Zebranie wywiadowcze- oceny śródroczne:
01.12.2022r. g. 16.30
3. Zebranie wywiadowcze – oceny semestralne:
12.01.2023r. g. 16.30
4. Zebranie wywiadowcze- prognoza ocen rocznych:
18.05.2023r. g. 16.30
W trakcie spotkań ogólnych obecni są wszyscy nauczyciele uczący w szkole.
Poza wymienionymi, na wniosek rodziców, wychowawcy lub dyrekcji szkoły
mogą się odbywać zebrania klasowe poszczególnych oddziałów. O terminach
tych zebraniach powiadamia wychowawca klasy.
W przypadku zaostrzenia rygorów sanitarnych, zebrania z rodzicami będą
odbywały się w trybie on-line.
Zebrania klasowe odbywają się w salach:
Kl. I – s. 25 IIp.
Kl. II – s. 27 IIp.
Kl. III – s. 26 IIp.
Kl. IVa – s.2 parter
Kl. IVb – s. 1 parter
Kl. V – s. 16 Ip.
Kl. VI – s. 17 Ip.
Kl. VII – s. 12 Ip. (bud.B)
Kl. VIIIa – s. 14 Ip. (bud.B)
Kl. VIIIb- s. 13 Ip. (bud.B)