Deklaracja dostępności

1. Nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.spmedyka.pl

Serwis internetowy Szkoły Podstawowej m. Króla Władysława Jagiełły w Medyce.

 

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-15

Data ostatniej aktualizacji wersji serwisu: 30-03-2022

3. Dane kontaktowe

Dane adresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Króla Wł. Jagiełły,

37-732 Medyka 292

e-mail: spmedyka@wp.pl

telefon: 16 671 53 85

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-07
 • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Podstawa prawna : Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązująca w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, w którym określono warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności

5. Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

6. Informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Podgórski, marpod1978@gmail.com, można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

7. Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej  spmedyka@wp.pl . Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności w Szkole Podstawowej w Medyce: Marek Podgórski Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

8. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

9. Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-15.

10. Skróty klawiszowe:

Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • ESC – anulowanie podpowiedzi
 • możliwość zmiany wielkości okna Ctrl- lub Ctrl+
 • możliwość wyszukiwania informacji ze strony
 • przycisk powrotu do strony głównej.

11. Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada przystosowane dla osób niepełnosprawnych dwa podjazdy do wejścia szkoły  oraz 1 toaletę.

Budynek nie posiada wind.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podstawa prawna:

 • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

W  budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

12. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.