Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Medyce informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/21.

Dodatkowe dni wolne wg wykazu:

14.10. 2020 

02.11. 2020

25-27.05.2021- egzamin

01.06.2021

04.06.2021

22.06.2021

W/w dni zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09.2020 i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Medyce w dniu 14.09.2020r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust. 1 pkt 1  i ust. 2.