Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Medyce informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/20

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust. 1 pkt 1  i ust. 2.

Dodatkowe dni wolne wg wykazu:

2-3. 01.2020

21-23.04.2020 – egzamin ósmoklasisty

29.05.2020- dzień przeznaczony na wycieczki szkolne

12.06.2020

23.06.2020

W/w dni zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Medyce w dniu 12.09.2019r.