Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Medyce informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust. 1 pkt 1  i ust. 2.

Dodatkowe dni wolne wg wykazu: