Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Medyce informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć
dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2023/24
Dodatkowe dni wolne wg wykazu:

 

 

W/w dni zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09.2022
i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Medyce w dniu 15.09.2022r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego
§ 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.