Home » Dla rodziców

Dla rodziców

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2018

 


Procedury przyjmowania dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Medyce przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

 1. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowanie są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

 

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły .

 

 1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka 7-letniego (zamieszkała w obwodzie oraz poza obwodem szkoły) składają rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym dla danego roku szkolnego.

 

 1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka sześcioletniego składają rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym dla danego roku szkolnego. Do wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka 6-letniego rodzice (prawni opiekunowie)zobowiązani są dołączyć:
 • Zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)
 • Diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)
 • W przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 1. Poszczególne zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą:
 • Dyrektor szkoły
 • 2 nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
 • 1 nauczyciel z oddziałów przedszkolnych

 

 1. Tworząc listy uczniów poszczególnych klas I komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę:
 • Proporcje między ilością dziewczynek i chłopców w danej klasie,
 • Utworzone klasy mają być równoliczne,
 • W sytuacji, gdy jest to możliwe np. wolne miejsce w klasie, komisja może uwzględnić prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dotyczącą wyboru klasy,
 • Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna

 

 1. Zatwierdzone listy uczniów klas I podane są do publicznej wiadomości (na stronie internetowej szkoły) w terminie ustalonym dla danego roku szkolnego.

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/19

Do klasy  I obowiązkowo zapisujemy dzieci urodzone w 2011 roku. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I  w miarę  posiadania wolnych miejsc.

 Rodzice dzieci urodzonych w roku 2012 mają prawo wyboru, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć do sekretariatu wypełniona kartę zapisu  (zał.1)  w terminie 22.03.-04.04.2018r.

Wnioski można pobierać ze strony internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły i w oddziale przedszkolnym.

 Zał.1 karta zapisu do kl. I

Kryteria ustawowe 

Na podstawie art. 131 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia Prawo oświatowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 W/w kryteria mają jednakową wartość.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Medyce informuję o trwających zapisach do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Medyce.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.53.2017 Wójta Gminy Medyka z dnia 29 grudnia 2017  zapisy do oddziałów przedszkolnych przeprowadzane są w dniach 26.02. do 31.03. 2018r.

    Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Medyce w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6-letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz dzieci 5-letnie w miarę posiadania wolnych miejsc. Wypełnioną kartę zapisu dziecka należy złożyć w oddziale przedszkolnym SP Medyka lub w sekretariacie szkoły do 31.03.2018 w godz.  7.00-15.00.

(Karta do pobrania) karta zapisu – oddział przedszkolny

                                karta zapisu – klasa pierwsza

Rodzice pracujący mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.

(karta do pobrania)  Karta zapisu dziecka do świetlicy

Plan zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017 – 2018

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS 2017-2018

Projekt programu profilaktyczno – wychowawczego 2017/2018

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus 2017-2018

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

Zestaw podręczników dla klasy  VI na rok szkolny 2016/17

Wyprawka szkolna – wniosek.

Wniosek zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu SP Medyka.

Regulamin Rady Rodziców.

Wniosek o kontynuowanie nauki

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Maj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Archiwa