Home » Uncategorized » Bieg w 585 rocznicę śmierci króla Władysława Jagiełły

Bieg w 585 rocznicę śmierci króla Władysława Jagiełły

 

W tym roku przypada 20 rocznica powstania UKS Jagiellonki w Medyce z tej okazji mamy kilka propozycji dla mieszkańców Gminy Medyka i nie tylko na spotkanie z tej okazji . Zaczynamy od czegoś innego niż badminton a mianowicie biegu. Zapraszamy do udziału.

Regulamin Biegu w 585 rocznicę śmierci króla Władysława Jagiełły

Władysław Jagiełło – Król który nas odwiedzał – biegiem do przeszłości.

 1. ORGANIZATORZY
 • Grupa nieformalna – Historyczni Biegacze
 • Uczniowski Klub Sportowy Jagiellonka w Medyce
 1. CEL
 • Zwiększenie świadomości kulturowo – historycznej mieszkańców Gminy Medyka na temat historycznych wydarzeń z miejsca w którym mieszkają.
 • Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i aktywnego stylu życia.
 • Integracja lokalnej społeczności.
 • Promocja Gminy Medyka.

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się 01.06.2019r.
 • Start biegu głównego nastąpi o godzinie 13:15.
 • Start biegów dziecięcych nastąpi przed biegiem głównym.
 • Start i meta biegu będzie usytuowana przy Pałacyku w Medyce.
 • Długość trasy biegu głównego wynosi 5850 m dystans dla kobiet i mężczyzn.
 • Rozegrane zostaną oddzielnie biegi dla dzieci i młodzieży.
 • Długość trasy biegów dla dzieci i młodzieży będzie dostosowana do wieku uczestników.
 • Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.

IV HARMONOGRAM IMPREZY

 • 10:00 – otwarcie biura zawodów
 • 12:45 – zamknięcie biura zawodów
 • 11:45 – wspólna rozgrzewka dzieci i młodzieży
 • 12:00- rozpoczęciem biegów dzieci i młodzieży
 • 13:00 – wspólne zdjęcie
 • 13:10 – zawodniczki i zawodnicy ustawiają się na start do biegu głównego
 • 13:15 – START
 • 14 – 14:15 – Uroczysta dekoracja wszystkich uczestników

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA
 • Łączna liczba uczestników ograniczona jest do 150 osób
 • W biegu głównym mogą wziąć udział osoby które, ukończyły 15 lat;
 • W biegach dziecięcych i młodzieżowych organizator przewiduje następujące kategorie wiekowe : przedszkolaki ( 58,5 m ) , klasy 0 – 3 ( 200 m), klasy 4-6  ( 585 m ) , klasy 7-8  i III Gimnazjum ( 1500 m).
 • W biegach dla dzieci z przedszkola i klas 0-6 nie będzie podziału na płeć.
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego na udział w biegach.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w biegu na dystansie 5850 m, oraz potwierdzenie o zapoznaniu się z regulaminem (druk do pobrania przed startem), osoby niepełnoletnie druk podpisany przez rodzica opiekuna prawnego.
 • Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przymocowany z przodu do odzieży wierzchniej;
 • Biuro zawodów znajdować się będzie w pobliżu miejsca startu i czynne będzie od 10 do 12:45
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów tam też otrzymają numery startowe.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwskazań do uczestnictwa w biegu, które dostępne będzie w Biurze Zawodów.
 • Warunkiem przeprowadzenia biegu na odpowiednich dystansach i kategoriach będzie zgłoszenie się co najmniej trzech uczestników.
 1. Zgłoszenia
 • Zgłoszenia będą przyjmowane przez nauczycieli w-f w poszczególnych szkołach                  z terenu Gminy Medyka oraz telefonicznie pod numerem 507 838 901 do dnia 29.05.2019roku do godziny 20.00 drogą elektroniczną

VII. Nagrody 

 • Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale;
 • Zdobywcy miejsc I-III poszczególnych kategorii otrzymają dodatkowe nagrody.
 • Wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończą bieg, zostaną rozlosowane specjalne nagrody rzeczowe.

VII. Ochrona danych osobowych

 • Administratoremi danych osobowych są :
 1. Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów, ul. Sandomierska 210, 37-416 Zaleszany, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon- Rozwój i Innowacja”, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej, Pl. im. Ks. Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa , Uczniowski Klub Sportowy Jagiellonka w Medyce 37-732 Medyka 292 NIP 795 24 97 916 są zobowiązani podać do wiadomości.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Współadministratorów projektu, w związku z udziałem w spotkaniu informacyjnym/szkoleniu w projekcie pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”, tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego projektu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak również instytucje, które wykażą w tym celu interes prawny. Ponadto dane osobowe będą udostępniane przedstawicielom Współadministratorów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w Projekcie;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dane pozyskano, czyli do dnia 31 grudnia 2023 r.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w spotkaniu/szkoleniu;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Potwierdzenie obejmuje jednocześnie zgodę na:

 1. przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań wynikających z Projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-20129”
 2. nieodpłatną publikację wizerunku w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej przez Współadministratorów, w związku z udziałem w spotkaniu/szkoleniu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.),
 3. przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu prowadzenia działalności informacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Współadministratorów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 • Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 • Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 • Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.
 • Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku         z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz              z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu                                         i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

VIII. UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA

 

 • Organizator nie zapewnia  jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność                      i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko               i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu                               i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działała na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora
 1. Postanowienia końcowe
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Bieg połączony zostanie z Dniem Dziecka w organizowanym w Medyce.
 • Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną na czas trwania biegu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 • Organizator zapewnia szatnię dla zawodników biegu głównego.
 • Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 • Zabrania się (pod groźbą dyskwalifikacji) biegu pod numerem startowym należącym do innej osoby,
 • We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy biegu, którym przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.

Projekt realizowany w ramach :

Projektu pn.: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej: NIW- CRSO) w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacją Przestrzeń Lokalna


Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Maj 2019
P W Ś C P S N
« Kwi    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archiwa